Monasrety of Saint Elias

Name Monasrety of Saint Elias
Address Kahlouniyeh
Phone +961 5 261233
Type Monastery