Saint Elias

Name Saint Elias
Arabic name مار الياس
Country Lebanon
Town Hmaiss
Dioces Maronite Diocese of Tripoli
Address Hmaiss, Zgharta
Type Church