Saint Elias

Name Saint Elias
Arabic name مار الياس
Country Lebanon
Town Fraidis
Dioces Maronite diocese of Sidon
Address Fraidis
Type Church