Saint Elias

Name Saint Elias
Country Lebanon
Town Kahaleh
Dioces Maronite Diocese of Beirut
Address Saint Elias Street, Kahaleh
Phone +961 5 769608
Type Church