Saint Elias

Name Saint Elias
Country Lebanon
Town Bzebdine
Dioces Maronite Diocese of Beirut
Address Bzebdine
Type Church