Saint Mikhael

Name Saint Mikhael
Country Lebanon
Town Wadi Chahrour 
Dioces Maronite Diocese of Beirut
Address Main Street, Wadi Chahrour El Oulya
Type Church