St. Joseph Church

Arabic name مار يوسف
Name St. Joseph Church
Country Lebanon
Town Beit EL Koukko
Dioces Maronite Diocese of Antelias
Address Beit EL Koukko, Metn, Lebanon
Phone +961 4 925980
Type Church